FBVG is beeldend kunstenaar te Amsterdam en werkt sinds 2009 aan de serie Faces of Rape.
Hierin zijn portretten van vrouwen geschilderd, die met het verhaal van hun verkrachting naar
buiten zijn gekomen in de media. Uit eigen ervaring weet FBVG hoe moeilijk het is om over
een verkrachting te praten. Juist daarom wil zij deze vrouwen eren en tegelijkertijd het
onderwerp beter bespreekbaar maken. De portretten hadden aanvankelijk een klein formaat,
40 x 30 cm, sinds 2013 zijn ze groter, 70 x 50 cm en 80 x 60 cm. Er zijn nu 37 schilderijen.
De vrouwen zijn van foto’s geschilderd en achteraf is toestemming aan hen gevraagd. Vijf vrouwen hebben geen toestemming gegeven om hun portret te exposeren, op de
uitnodiging is hun schilderij zwart gemaakt. Er zullen daarom 32 Faces of Rape te zien zijn.
Bij de tentoonstelling verschijnt ook een catalogus met bij ieder schilderij het verhaal van de
betreffende vrouw.
De expositie wordt op zaterdag 25 januari om 14.30 uur geopend door Joyce Roodnat,
cultureel commentator en redacteur NRC. In oktober 2017 heeft zij zelf in deze krant
haar persoonlijke #MeToo ervaringen beschreven. Het Gregoriaans koor Schola
Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen zal enkele gezangen brengen van de cd The
Martyred Virgins, De Gemartelde Maagden, hun ode aan vrouwelijke slachtoffers van
(seksueel) geweld uit 2012.*
FBVG werd geboren in 1961, heeft de Gerrit Rietveld Academie voltooid in 1993, richting
Grafisch Ontwerpen. Als freelance vormgever heeft ze voor verschillende media gewerkt,
waaronder Jongerenkrant Primeur en Vrij Nederland. Sinds 1997 werkt ze als redactioneel
vormgever bij NRC. In 2000 begon ze met schilderen, in cursussen vrij atelier en model- en
portretschilderen. Sinds 2009 schildert ze vrouwen die verkracht zijn, een serie die ze vanaf
2013 op groter formaat maakte en Faces of Rape noemde. In 2018 is FBVG begonnen met
een nieuw project, FeMale Images, over vrouwbeeld, en ook manbeeld, in wisselwerking met
ideeën daarover. Beide projecten zijn te zien op www.fbvg.art.
* In de geschiedenis is een doorgaande lijn zichtbaar van achterstelling, discriminatie en aantasting van de integriteit van de vrouw. Dat begint in het Oude testament en loopt door via maagd-martelaressen in het Romeinse rijk -zoals Agnes, Agatha, Caecilia -naar de huidige tijd.  Aan dat thema wijdde de Nijmeegse gregoriaanse schola cantorum Karolus Magnus een project en een cd met daarop gezangen waarmee in vroegere tijden uiting werd gegeven aan de emoties die dit onderwerp teweegbrengt. The Martyred Virgins is de titel van deze cd. Op de cd worden tussen de oude Latijnse gezangen teksten gesproken over vrouwen die dit geweld aan den lijve ervaren hebben.  Daarmee plaatst de schola deze gezangen uit een ver verleden in een actuele context en wordt benadrukt dat het om een probleem gaat dat van alle tijden is en zich in alle culturen voordoet. Zie https://www.karolus-magnus.nl/

ENGLISH:

On 25 and 26 January 2020, FBVG’s exhibition Faces of Rape will be on display
in Bagagehal Loods 6, KNSM-laan 143 in Amsterdam, from 14:00 to 18:00.
FBVG is a visual artist in Amsterdam and has been working on the series Faces of Rape since
2009. Various portraits are painted of women who have appeared in the media with the story
of their rape. From her own experience FBVG knows how difficult it is to talk about a rape.
That is exactly why she wants to honor these women and at the same time make the subject
more discussable. The portraits initially had a small size, 40 x 30 cm, since 2013 they are
larger, 70 x 50 cm and 80 x 60 cm. There are now 37 paintings. The women were painted from photographs and afterwards permission was requested. Five women have not given
permission to exhibit their painting, at the invitation their painting has been blackened.
Therefore there will be 32 Faces of Rape on display. The exhibition will also be accompanied
by a catalogue, with a short text for each painting, containing the story of the woman in
question.

The exhibition will be opened on Saturday 25 January at 14:30 by Joyce Roodnat, cultural
commentator and editor NRC. In October 2017 she described her #MeToo experiences in this
newspaper. The Gregorian choir Schola Cantorum Karolus Magnus from Nijmegen will bring
some songs from the cd The Martyred Virgins, their ode to female victims of (sexual)
violence from 2012.*

FBVG was born in 1961, completed the Gerrit Rietveld Academy in 1993, in the field of
Graphic Design. As a freelance designer she has worked for various media, including
Jongerenkrant Primeur and Vrij Nederland. Since 1997 she has been working as an editorial
designer at NRC. In 2000 she started painting, in courses in free studio and model and portrait
painting. Since 2009 she has been painting women who have been raped, a series that she
made in a larger format from 2013 and called Faces of Rape. In 2018 she started a new
project, FeMale Images, about the image of women, as well as the image of men, in
interaction with ideas about it. Both projects can be seen on www.fbvg.art.
* Throughout history, there has been a continuous line of disadvantage, discrimination and violation of women’s integrity. This begins in the Old Testament and continues through virgin martyrs in the Roman Empire – such as Agnes, Agatha, Caecilia – to the present day.  The Gregorian schola cantorum Karolus Magnus of Nijmegen devoted a project and a CD to this theme, containing chants that in earlier times were used to express the emotions that this subject provoked. The Martyred Virgins is the title of this CD. In between the old Latin chants lyrics are spoken about women who have experienced this violence at first hand.  In this way the schola places these chants from a distant past in a contemporary context and emphasizes that this is a problem of all times and occurs in all cultures. See https://www.karolus-magnus.nl/

FBVG
Zamenhofstraat 150/unit 338
1022 AG Amsterdam
06 – 33 80 11 70